Ελευθέρας στα πολιτικά sms υπό όρους

Οι ενοχλήσεις με sms και mms πολιτικού περιεχομένου δεν αντιβαίνουν στους κανόνες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ακόμα και όταν στέλνονται χωρίς τη συγκατάθεση του λήπτη. 

Σύμφωνα με σχετική οδηγία ...
που εκδόθηκε, μοναδικές προϋποθέσεις είναι να έχουν ληφθεί νόμιμα τα στοιχεία επικοινωνίας και να υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής του από το σύστημα αποστολής των μηνυμάτων.

H οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρει ότι επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), στα οποία υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο.
Προϋποθέσεις είναι: 

1) τα στοιχεία επικοινωνίας να έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης, επαφής με τα υποκείμενα των δεδομένων. Αυτή δεν χρειάζεται να είναι πολιτικής φύσεως αλλά απαγορεύεται να είναι επαγγελματικής.

2) O υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο λήπτη των δεδομένων τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα να εξαιρεθεί από την αποστολή, και αυτό σε κάθε μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.
Όσον αφορά στην επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και φαξ, τονίζεται από την Αρχή ότι απαιτεί να υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη.
πηγή :  www.enet.gr