Εποχιακά επιδόματα έτους 2010, από τον ΟΑΕΔ


Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος
είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην
Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από
τα πιο κάτω επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα ...αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους
του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού
ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών,
οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού
κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή
κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου
 και θεάτρου
, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α -
ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της
ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ,
όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και
δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνταξιούχοι την 10/9/2010, που κατά το έτος 2009 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2010, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και,
η οποία για το έτος 2010 ανέρχεται στο ποσό των 486,84 €.H υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος θα ξεκινήσει   13/9/2010  και θα  λήξει  30/11/2010.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα πραγματοποιείται στις ίδιες ημερομηνίες (13/9/10 – 30/11/10).

Ο Οργανισμός θα καταβάλει προσπάθεια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.


Για περισσότερες πληροφορίες ανά επάγγελμα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ :
http://www.oaed.gr/